Väärtused ja vastavus Dussmannis

Meie väärtused

  Dussmanni väärtussüsteem rajaneb eetilistele põhimõtetele ja vastutustundlikule tegevusele. Õiglus, ausus, sotsiaalne vastutus, kirg ja ökoloogiline teadlikkus on meie ettevõttekultuuri aluseks.

Terviklikkus

Meie tegevust iseloomustab sirgjoonelisus ning järjepidev seaduste ja määruste järgimine.

Keskkonnateadlikkus

Dussmann võtab endale vastutuse loodusvarade kaitse eest ning pöörab tähelepanu ressursse säästvatele ja keskkonnasõbralikele toodetele, protsessidele ja struktuuridele. Elame jätkusuutlikult.

Kirg

Kirg on meie ettevõttekultuuri kütus. See määratleb meie suhtumise teenusepakkujasse ja inspireerib meie äri.

Sotsiaalne vastutus

Kõikjal enda objektidel tagame inimõiguste austamise, kaitse diskrimineerimise eest ning austuse erinevate kultuuride ja religioonide vastu. Toetame oma sponsorprojektide kaudu sotsiaalset sidusust ja kogukonda.

Õiglus

Oleme pühendunud õiglasele ja vastutustundlikule käitumisele klientide, töötajate, partnerite ja ühiskonna suhtes.

Vastavus ja ausus Dussmannis

Dussmannis tähendab vastavus palju enamat kui pelgalt seaduste ja sisemiste juhiste järgimist. See on aluseks kõikidele meie otsustele ja tegevustele ning on meie kui ettevõtte aususe võti.

Ausust ja reeglite järgimist demonstreeriv käitumine on Dussmanni jätkuva edu jaoks ülioluline. Meil on nulltolerants korruptsiooni, ebaausate konkurentsitavade või muude õigusrikkumiste suhtes oma äritegevuses. Kõik see on sätestatud meie käitumisjuhendis.

Vastavuse tagamine

Nõuetele vastav käitumine ettevõtte sees on tagatud läbi Dussmann Groupi nõuetele vastavuse juhtimissüsteemi. See hõlmab kõiki meetmeid, mida võtame tagamaks, et meie äritegevus on alati täielikult kooskõlas kohaldatavate seaduste ning meie sisemiste reeglite ja põhimõtetega. Terviklik lähenemine toetab meie eesmärki muuta vastutustundlik käitumine kõigi töötajate mõtete ja tegude kestvaks osaks.

Meie käitumiskoodeks. Meie vastutus.

Dussmann Groupi tegevusjuhend on aluseks meie vastutustundlikule tegevusele kolleegide, äripartnerite ja ühiskonna suhtes laiemalt. See sätestab meie põhimõtted kui siduvad ja selged käitumisreeglid.

Eeldame, et meie töötajad, tarnijad ja äripartnerid samastuvad meie eetiliste põhimõtetega ja käituvad vastavalt.

Kas soovite meie käitumisjuhendi kohta rohkem teada saada?

Dussmann Groupi vilepuhumise süsteem

Töötajad saavad igal ajal teatada meie käitumiskoodeksi rikkumistest konfidentsiaalsele Dussmann Groupi vilepuhujate süsteemile. Ka välised osapooled ja äripartnerid saavad konkreetsete rikkumiste ilmnemisel vastavaid kanaleid pidi aruandeid esitada. Kõik saadud aruanded läbivad põhjaliku ülevaatuse ja järelmeetmed. Kogu protsessi vältel püüame tagada õiglase menetluse, et kaitsta rikkumisest teatajat, mõjutatud isikuid ja teisi, kes võivad asjaga seotud olla. Dussmannis kehtib nulltolerants nende isikute diskrimineerimise suhtes, kes aitavad tagada nõuetele vastavust. Mõjutatud isikuid peetakse süütuks, välja arvatud juhul, kui rikkumine on tõendatud. Kõiki aruandeid käsitletakse rangelt konfidentsiaalsetena.

Saada teade

Rikkumisteateid saate esitada Dussmann Grupi vastavusosakonnale e-posti teel.